تبلیغات
دوران نزدیك به ظهور - مطالب آخر الزمان
 
 
 


اللهم عجل لولیک الفرج

آخرالزمان و نشانه های ظهور3

امیرمؤمنان(ع) بیانی دارند كه میفرمایند: كجا میتوانند فرار كنند هنگامی كه سر كردة كفار بیاید؛ همان كسی كه ترشروی و تندخوی است. جای خود را امن و مرزها را ناامن میكند.
حوادثی كه امروز در عراق مشاهده میكنیم یكی از مظاهر و مصادیق این احادیث شریف است. باز آمده است:قرآنها را زیبا چاپ میكنند و مساجد را آراسته میسازند. منارهها را بلند نموده و قرآن را با الحان میخوانند و دیگر [این تلاوت] خشیتی ندارد و بر دلها اثر نمیكند. مساجد آنها از حیث بنا آباد است ولی از لحاظ معارفی كه باید در میان آنها مشاهده شود، خرابند. با شبهههای دروغین حرامها را حلال میكنند: اسم شراب را عوض كرده و آن را مینوشند؛ رشوه را به نام هدیه میگیرند؛ ربا را به عنوان تجارت و مضاربه میخورند... . دروغ همه جا را فرا میگیرد و راستی كم میشود. همه با زبان به هم اظهار دوستی و محبت میكنند ولی در دلهایشان به هم كینه میورزند. گناه را برای هم حسب و نسب قرار میدهند. اسلام وارونه میشود همانند پوستینی كه آن را وارونه بپوشند.
اگر بخواهیم همة این احادیث را بخوانیم حدود هفت، هشت جلسه زمان میخواهد. امروز به كتاب مقدس مراجعه كردم به جملة جالبی برخوردم. در آنجا از پترس رسول باب 3 / بند 13ـ7 نقل شده كه گفت:
آمدن آن روز خدا را انتظار بكشید. آن را بشتابانید.6 كه در آن آسمانها سوخته و از هم متفرق خواهد شد و عناصر از حرارت، از هم گداخته خواهد گردید. ولی به حسب وعدة او منتظر آسمانها و زمینهایی جدید هستیم كه در آنها عدالت ساكن خواهد شد.
این تعابیر برای من خیلی جالب بود؛ چون حدود دو هزار سال پیش نوشته شده و اصلاً این مفاهیم برای كسی قابل درك نبوده كه بخواهد آنها را جعل كند.
در برخی دیگر از روایات مربوط به آخرالزمان آمده است كه:روی پل بغداد هفتاد هزار نفر كشته میشوند. در بغداد، بصره و جاهای دیگر رانشها و زلزلهها پدید میآید. خونها ریخته میشود. خانهها ویران میگردد و اهل آنها فانی و نابود میشوند. اهل عراق دچار ترسی میشوند كه همة آنها را فرا میگیرد. رانشی در دمشق پیش میآید كه صدهزار نفر در آن كشته میشوند. حوادث جانكاهی رخ میدهد كه موها را سپید میكند. فلزهای سخت و سنگین حركت داده میشود.7 به زودی خواهد آمد كه در بغداد كافر سركردهای از بنی قنطوره احاطه پیدا میكند و با یك سلسله افراد كه رحمت از دل آنها ربوده شده پسران را میكشند و زنان را حلال میشمرند، آتش آنها شام را نیز میسوزاند. وای بر اهل حلب از محاصرهای كه خواهند شد. سپس وارد بعلبك میشوند و در همه جای لبنان حوادث حلول میكند.
بیشترین نشانهها مربوط به بنی قنطوره است كه مالك عراق میشوند و اطراف شام را در دست میگیرند و پس از آن بحث كشته شدن صدهزار نفر در نیم روزی در باب الفیل، مسجد اعظم كوفه، مسائل بصره وبعد آذربایجان شوروی كه آنجا هم شعلهور میشود.
از ارمنستان «شروسی» خروج میكند و میخواهد ایران و عراق را از بین ببرد. بین او و «مروزی» حادثهای سخت رخ میدهد و میلیونها نفر در آن كشته میشوند. هر یك به شمشیری آراسته متمسك میشوند كه بر فراز آنها پرچمهای سیاه برافراشته است. و این همان جنگی است كه مرگ سرخ و طاعون بزرگ در آن واقع میشود. از كوفه صدهزار نفر كه مابین شرك و نفاق هستند خارج میشوند.8 بیآنكه هیچ مانع و رادعی پیش روی آنان باشد.
لازم به ذكر است پس از اتمام سخنرانی حجتالاسلام مهدیپور به سؤالات حاضران در جلسه پاسخ دادند كه به امید خدا در شمارههای بعدی مجله تقدیم حضور شما خواهد شد. البته لوح فشردة كامل این نشست نیز موجود است و علاقهمندان میتوانند جهت تهیة آن با دفتر مؤسسه تماس بگیرند.

پینوشتها:

1. لاتخافن أن تكذبه.
2.
تعیینكنندگان وقت دروغ گفتند.
3. [
منظور آقای مهدیپور این است كه با توجه به آن كه بیان كنندة این مطلب خود معصومین(ع) هستند دیگر تكذیب تعیینكنندگان وقت و زمان برای ظهوردر اینجا مصداق پیدا نمیكند و از آن قاعدة كلی به طور طبیعی استثنا میشود.]
4.
برخی از اهل تحقیق معتقدند این آنفولانزای پرندگان نوعی طاعون است كه از زنده كردن سلولهای بعضی از افرادی كه با طاعون از بین رفتهاند آغاز شده و اگر خدای نكرده فراگیر شود بیش از صد و پنجاه میلیون نفر را به كام مرگ خواهد كشاند.
5.
منطقهای در افغانستان.
6.
یعنی با خواستن و طلب كردن از خدا در پی شتاب بخشیدن به آن باشید.
7.
میگویند روزانه چند تن بمب بر سر مردم میریزند. هزار سال پیش چنین تعبیری را پیشگویی كردن جز با منطق وحی امكان ندارد.
8.
روزی كه حضرت امیر(ع) این مطالب را میفرمودند، صحبتهایشان حتی یك مصداق هم در كوفه نداشت؛ چون كوفه شهر جدیدالتأسیسی بود كه اندكی قبل سلمان و حذیفه آن را در سال 17 هجری ساخته بودند.



[ ]
[ مرتبط با ] : آخر الزمان
ن : رضا
ت : چهارشنبه 21 دی 1390
آخرالزمان و نشانه های ظهور2

گفتیم كه نشانههای غیر حتمی ممكن است اتفاق نیفتند مثلاً اینكه گفته شده دو سوم مردم زمین پیش از ظهور از بین میروند احتمال دارد به واسطة تضرع و زاری مردم رفع شود و همین طور طاعون فراگیر پیش از ظهور.4 در احادیث، بسیاری از گناهان زمینهساز مشكلات و حوادث بیان شدهاند و در واقع هرچه بر سر ما میآید نتیجة اعمال خود ماست چه خوب باشد چه بد.
آینده را به چند شكل میتوان پیشگویی كرد: ـ بعضی سعی میكنند آن را با روش علمی پیشگویی كنند كه این سبك كارایی چندانی ندارد و با وقوع یك حادثه به راحتی تمام معادلات آنها برهم میخورد؛
ـ بعضی دیگر هم میخواهند بر اساس روش كاهنانه آینده را پیشبینی كنند كه در ضمن آن عدهای شیاد خود را [كاهن و منجم] جا كرده و بسیاری از حوادث دروغین را به خورد مخاطبان خود میدهند به نحوی كه حتی اگر در لابهلای آنها حادثة قابل اعتمادی هم وجود داشته باشد دیگر شنونده به آن اعتنایی نمیكند؛
ـ برخی هم بر اساس فلسفة تاریخ میخواهند نسبت به انجام این موضوع اقدام كنند حتی براساس روش هگلی آن هم این روش پاسخگو نیست؛و بالاخره باید اذعان كنیم به رغم تحریفهایی كه در كتب ادیان پیش از اسلام رخ داده باز هم با این حال مطمئنترین پیشبینیها آنهایی است كه براساس وحی انجام شده باشند. این روش هنوز هم كاربرد دارد؛ چون بسیاری از مطالب گفته شده بالاتر از فهم شنوندگان آن دوره بوده است؛ به عنوان مثال وقتی گفتهاند هرات5 با مارهای بالدار نابود میشود تشبیه زیبایی است از موشك و آنها كه مارها را از نزدیك دیدهاند شباهت فرود آمدن موشك را بر زمین و پایین آمدن مار را به خوبی درك میكنند. یا اینكه گفتهاند عراق را عرج اشغال میكند لازم است بدانیم این لفظ برای كافر معمولی به كار نمیرود و به سركرده كفار اطلاق میشود.
وجود مقدس آقا رسول الله(ص) فرمودند: باید امر به معروف و نهی از منكر كنید و الا خداوند بدترین شما را بر شما مسلط خواهد كرد و نیكان شما هر چه دعا كنند دعایشان مستجاب نخواهد شد.
متأسفانه امروز به چشم خود میبینیم به هر كس تذكر میدهیم میگوید به من ربطی ندارد مشكل دیگری است. هیچ قومی نیست كه ربا در میان آنها شایع شود جز اینكه به حالت غفلت و بیخبری مبتلا شوند؛ و هیچ قومی نیست كه رشوه در میان آنها رواج پیدا كند مگر اینكه به خوف و ترس و وحشت گرفتار آیند؛ وقتی فحشا در میان مردم ظاهر شود؛ رانش زمین به وجود میآید. هنگامی كه با اهل پیمان حیله شود، دشمن غلبه پیدا میكند. وقتی گناه زنا در میان مردم فراوان شود مرگ ناگهانی زیاد میشود تا جایی كه فرصت نخواهند داشت پاهای شخص را [پیش از مرگ] رو به قبله كنند و یا از او درباره حساب و كتاب و اموراتش بپرسند.
بیش از ده سال قبل بود كه خواندم حداقل دو هزار نفر در هر ماه به واسطة ایست قلبی در بهشت زهرا(س) مدفون میشوند. هر قوم و جامعهای كه از حد خود تجاوز كند و فساد را پیشة خود سازد حتماً با قهر طبیعت مواجه خواهد شد.حوادثی نظیر سونامیها و كاتریناها سرآغاز آن خشم است و تنها خداوند است كه میداند سرانجام آن چه خواهد شد. در آستانة ظهور، مرگ سرخ و سپید خواهد بود. وقتی از معنای این دو تعبیر پرسیدند، فرمودند:مرگ سفید طاعون است و مرگ سرخ جنگ و خونریزی. نخستین نشانهها، صاعقههایی است كه فرو میریزند. حال یا منظور صاعقههای آسمانی است یا موشكهایی كه بر سر مردم فرود میآیند: در روایت آمده است:
قیامت برپا نمیشود تا اینكه در بعضی از صحراهای حجاز آتش روان شود؛ هزار سال پیش كسی نمیتوانست تصور كند روان شدن آتش یعنی چه؟ ولی امروز همة ما میدانیم كه اگر یكی از چاههای نفت منفجر شود، نفت آن روی زمین جاری میشود و آتش جریان پیدا میكند. و در ادامه فرمودهاند: آب در نجف روان میشود.كه ظاهراً با توجه به اقداماتی كه انجام دادهاند به زودی در نجف كه در بلندی قرار دارد آب جریان پیدا خواهد كرد.

ظهور هنگامی به وقوع میپیوندد كه دو ثلث مردم از بین بروند. شخص هر صبح و شام آرزوی مرگ میكند تا شاید از بحرانهایی كه با آنها دست به گریبان است خلاصی یابد و از شر مردمان درندهخو رها شود.



[ ]
[ مرتبط با ] : آخر الزمان
ن : رضا
ت : چهارشنبه 21 دی 1390
آخرالزمان و نشانه های ظهور1

اگر آینده را با گذشتهای كه از زمان حضرت آدم(ع) آغاز شده مقایسه كنیم، آینده زمانش طولانیتر میشود. در روایات ما عمر دنیا به صدبخش تقسیم شده كه بیست درصد آن، از آن دشمنان اهل بیت(ع) است و بقیهاش به اهل بیت(ع) اختصاص دارد.

سخنرانی حجت الاسلام علی اكبر مهدی پور

اشاره:
از آذر 1384 مؤسسة فرهنگی موعود اقدام به برگزاری سلسلة نشستهای ماهانه فرهنگ مهدوی با حضور صاحب نظران حوزة مهدویت، در پنجشنبة آخر هر ماه نمود كه با این اقدام با استقبال قابل توجه علاقهمندان مباحث مهدوی روبرو شد، تا آنجا كه لوحهای فشرده این سلسله نشستها بارها تكثیر و عرضه شد.
هدف از برگزاری این سلسلة نشستها ارائة مباحث مهم و كلیدی حوزه مهدویت از زبان اساتید فن و صاحبنظران این حوزة در قالبی جدید و به روز بوده است كه امیدواریم در این زمینه موفق شده باشیم.
با توجه به درخواست تعداد زیادی از خوانندگان مجله، از این پس تلاش خواهیم كرد كه متن بازنویسی شده نشستهای یاد شده را در شمارههای مختلف مجله عرضه كنیم تا عزیزانی كه مایل به پیگیری مباحث این نشستها هستند، با سهولت بیشتری به این مطالب دسترسی پیدا كنند.
آنچه در پی خواهد آمد سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین علی اكبر مهدیپور است كه در سومین جلسه از سلسلهنشستهای ماهانة فرهنگ مهدوی ارائه شده است. امید كه مورد قبول شما واقع شود.
«
آخرالزمان» واژهای است با سابقة طولانی كه قدمت آن به روز ولادت پیامبر اكرم(ص) میرسد. ایشان در روایتی فرمودند:
من و رستاخیز مانند دو انگشت دست با یكدیگر مقارن هستیم.
به همین جهت است كه از آن حضرت، به «پیامبر آخرالزمان» تعبیر میكنند.
اگر آینده را با گذشتهای كه از زمان حضرت آدم(ع) آغاز شده مقایسه كنیم، آینده زمانش طولانیتر میشود. در روایات ما عمر دنیا به صدبخش تقسیم شده كه بیست درصد آن، از آن دشمنان اهل بیت(ع) است و بقیهاش به اهل بیت(ع) اختصاص دارد.
مدت حكومت حضرت مهدی(ع) پس از ظهور سیصد و نه سال خواهد بود. البته در روایات اهل سنت تعبیر هفت سال و نه سال آمده و در منابع ما هم هر جا چنین ارقامی گفته شده، از آنها نقل كردهاند. بعد از پایان یافتن حكومت حق ایشان، رجعت اتفاق میافتد. اول امام حسین(ع) رجعت میكنند. پس از پنجاههزار سال حكومت ایشان، حضرت علی(ع) میآیند و چهل و چهار هزار سال حكومت میكنند و پس از ایشان هم ائمه(ع) به ترتیب بازمیگردند تا نوبت به بازگشت حضرت بقیةالله(ع) میرسد و ایشان آخرین كسی هستند كه در دوران رجعت از دنیا میرود. چهل روز پس از وفات ایشان رستاخیز میشود. با این ترتیب آخرالزمان شامل محدودة زمانی وسیعی میشود كه همة روایات مربوط به نشانههای ظهور را در برمیگیرد.
آخرالزمان را میتوان به سه مقطع زمانی تقسیم كرد:
1.
از روز تولد رسول اكرم(ص) تا ظهور حضرت بقیةالله(ع)؛
2.
از ظهور حضرت مهدی(ع) تا پایان حكومت حق آن بزرگوار كه سیصد و نه سال است؛
3.
از آغاز رجعت تا پایان دنیا.
موضوع بحث امروز ما مقطع اول است و به دو مقطع دیگر كاری نداریم.
هرچند دربارة جزئیات آخرالزمان، آیندهپژوهی، آیندهنگری و آیندهاندیشی در میان اندیشمندان جهان اختلافات فراوانی مشاهده میشود لیكن در حالت كلی همة ادیان و به ویژه دین مبین اسلام گفته شده كه آیندهای روشن در انتظار ماست. البته پیش از آمدن این آیندة روشن، مجموعهای حوادث جانسوز و دردناك وجود خواهد داشت و آنقدر تاریكیها گسترش مییابد كه تمام تاریكی نمود پیدا كند. در این شرایط آقا بقیةالله(ع) به ناگاه ظهور میكنند و همة مشكلات را از بین میبرند و تمام آن تاریكیها را به نور مبدل میسازند.
در منابع، نشانههای فراوانی برای آخرالزمان بیان شده است. قدیمیترین منبعی كه به این موضوع پرداخته و الآن در اختیار ما وجود دارد كتاب الفتن نعیم بن حماد مروزی (اوایل قرن سوم) است. لازم به یادآوری است كه پیش از این اثر، كتابهای زیادی در این زمینه نوشته شدهاند لیكن غالباً در كشاكش زمان از بین رفتهاند.
مؤلف این كتاب یكی از شخصیتهای برجستة اهل سنت است كه در این مجموعه، دوهزار و چهار حدیث نقل كرده و در هر كدام از این احادیث یك یا چند عنوان از نشانههای ظهور بیان شده است. به عبارت دیگر هزاران عنوان نشانه و توصیف برای ویژگیهای آخرالزمان، در دسترس داریم.
كتاب ارزشمند نوائب الدهورفی علائم الظهور، تألیف مرحوم آیتالله میرجهانی هم كه در زمان ما نوشته شده است متن پانصد و پنج حدیث كامل را در خود گنجانده است. و بالاخره در كتاب معجم الفتن و الملاحم آیتالله سید محمود دهسرخی ضمن چهار جلد، هزارو هشت سطر مدخل را آوردهاند.
در میان این چند هزار نشانة ظهور، تنها پنج نشانهاند كه حتمی هستند و قطعاً اتفاق خواهند افتاد و بقیه ممكن است اتفاق بیفتد و ممكن است اتفاق نیفتد. این پنج نشانة حتمی همگی در آستانة ظهور حضرت بقیةالله(ع) اتفاق میافتند و با وقوع هر كدام از آنها به طور طبیعی دلهای بیشتری مجذوب و شیفتة ایشان میشود.
نكتة مهمی كه لازم است در اینجا بیان كنم این مطلب است كه بنابر اعتقاد قطعی و مسلم ما، احدی حق ندارد زمانی برای ظهور مشخص كند. ائمة هدی(ع) نه تنها خود هیچ زمانی را برای ظهور مشخص نكردهاند بلكه حتی به ما هم اجازة تحقیق و تفحص و صحبت از این موضوع را ندادهاند.
بسیاری از بزرگان عقیده دارند، وقت ظهور تنها نزد خداوند مشخص است و چون در لوح محفوظ نیامده، فرشتگان و اولیای الهی نمیتوانند از آن باخبر شوند؛ و لذا آنچه بعضی از افراد ادعا میكنند تنها ادعایی دروغین است و نه بیشتر. در اصول كافی احادیث فراوانی داریم كه فرمودهاند از تكذیب كسانی كه برای ظهور زمان تعیین میكنند هرگز بیمناك نباشید!1 به عبارت دیگر هر چقدر هم این آدم بزرگ باشد تفاوتی نمیكند.
اگر ادعا كنیم تا كنون بیش از نود درصد از نشانههای ظهور اتفاق افتادهاند ادعای گزافی نیست؛ با این حال ما فقط میتوانیم بگوییم ظهور نزدیك شده است بیآنكه بتوانیم زمانی را برای آن مشخص كنیم. تصور كنید شخصی برای اولین بار در جادهای در حال رانندگی است و میخواهد به مقصدی مشخص برسد. تابلوهای راهنمایی متعدد و متنوع در طول مسیر هر كدام بیانگر نزدیك شدن به تونل، پمپ بنزین و امثال آن هستند. و برخی از آنها دقیقاً فاصلة ما را با آن مقصد و محل مشخص بیان میكنند. چند هزار نشانة ظهور هم اگر اتفاق بیفتند همانند آن تابلوهای راهنمایی عمل میكنند كه نزدیك شدن به زمان ظهور را برای ما بیان میكنند. اولین تابلوی شمارش معكوس با خروج سفیانی نمایان میشود. با خروج او معلوم میشود كه هشت ماه به آغاز ظهور باقی مانده است. در اینجا دیگر «كذب الوقاتون»2 معنا ندارد.3
نشانة حتمی دوم كه مقارن و همزمان با نشانة اول اتفاق میافتد خروج یمانی است. نشانة سوم در شب بیست و سوم ماه رمضان به شكل یك بانگ آسمانی شنیده میشود و پس از آن هم بعد از حدود یك ماه «خسف بیدا» واقع میشود [و ضمن آن سپاهیان سفیانی در سرزمین بیدا فرو میروند]. و حدود دو ماه بعد هم در بیست و پنجم ماه ذیالحجة نفس زكیه به شهادت میرسد كه این دو مورد آخر را در واقع ما باید نشانههای قیام بدانیم نه نشانههای ظهور؛ چون ظهور ایشان بدون تردید در بیست و سوم ماه رمضان اتفاق میافتد و قیام جهانی حضرت هم در روز عاشورا یا دهم محرمالحرام خواهد بود. بین این دو، سه ماه و ده روز فاصله است. در این مدت همه با آقا آشنا میشوند و فرهنگ و سیره و منطق ایشان را میشنوند و سپس با بصیرت یا آن را قبول میكنند یا رد.

 



[ ]
[ مرتبط با ] : آخر الزمان
ن : رضا
ت : سه شنبه 20 دی 1390
 
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.